Lechem vehaverim

Tel Aviv

By studio Architect Shai Fogel